เกี่ยวกับมูลนิธิ

เกี่ยวกับมูลนิธิ

 

 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

 

ความเป็นมา

          เครือข่ายผู้รับงานไปทำที่บ้าน (Homeworkers) เกิดจากการรวมตัวของผู้รับงานไปทำที่บ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2535 ภายใต้โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคม (Social protection) ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งดำเนินการโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organizations) หลังจากสิ้นสุดโครงการดังกล่าวในปี 2539  เครือข่ายฯก็ยังดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นที่รู้จักกันในนาม “เครือข่ายแรงงานนอกระบบ หรือ Homenet Thailand” 
         ในปี 2540 องค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ และศึกษาวิจัยประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ รวมทั้งรณรงค์ให้เกิดการผลักดันกฎหมายและนโยบายคุ้มครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบ ต่อมาในปี2546 ศูนย์ฯได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามกฎหมาย ภายใต้ชื่อ “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ(มรอ.)”  และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Foundation for Labor and Employment Promotion อย่างไรก็ดีสังคมทั่วไปก็ยังคุ้นเคยกับมูลนิธิฯในนามของ Homenet Thailand  

 

วัตถุประสงค์

มูลนิธิมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อ

  1. พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ การผลิต และการตลาด ของแรงงานนอกระบบ
  2. พัฒนาความเข็มแข็งของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
  3. เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิ และมาตรฐานแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบ 
  5. รณรงค์ให้เกิดการคุ้มครองทางกฎหมาย และนโยบายแก่แรงงานนอกระบบ 

 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

    มูลนิธิฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งการรณรงค์ด้านนโยบายเพื่อให้เกิดการคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบดังนี้

  1. ศึกษาและวิจัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของแรงงานนอกระบบในสังคม และนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการกำหนดแนวทางส่งเสริม พัฒนา และรณรงค์ให้เกิดการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
  2. สร้างเสริมศักยภาพของผู้รับงานไปทำที่บ้านในด้านการรวมกลุ่มและการประกอบอาชีพ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการคุ้มครองทางสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงแก่แรงงานนอกระบบ
  4. รณรงค์ด้านนโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมและคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านและแรงงานนอกระบบอื่น ๆ

 

ภาคีความร่วมมือ

          มูลนิธิฯ มีการดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในระดับประเทศ มูลนิธิฯ มีการดำเนินการร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศและองค์กรนานาชาติ อาทิ เช่น ILO, UNIFEM, FNV, FES, Action Aid และ Solidarity Center

          ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ มูลนิธิฯ เป็นสมาชิกของเครือข่าย Homenet Southeast Asia (ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา) เป็นสมาชิกของ Women Informal Employment: Globalizing and Organizing(WIEGO) ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อาทิ Harvard University อเมริกา, University of  Sussex ประเทศอังกฤษ, University of Natal ประเทศอัฟริกาใต้  WEIGO ทำการศึกษาวิจัยและรณรงค์ในเรื่องสตรีในภาคเศรษฐกิจไม่เป็นทางการในประเด็นต่างๆ อาทิ Global Market    ( value chain analysis), Informal sector statistic, Social protection, Organizing and representation. 

 

รายชื่อกรรมการ

         คณะักรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงและอาชีพ  

 
 1. รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี   ประธานกรรมการ
 2. นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง  รองประธานกรรมการ
 3. ดร.บุญสม  น้ำสมบูรณ์   เลขาธิการ
 4. นางณีรมล  สุทธิพรรณพงศ์  กรรมการ
 5. นายบัณฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒิ  กรรมการ
 6. นายสมคิด ด้วงเงิน  กรรมการ
 7. รศ.ศักดิ์ศรี  บริบาลบรรพตเขตต์  กรรมการ
 8. นางสาวอรุณี ศรีโต  กรรมการ
 9. นางระกาวิน ลีชนะวาณิชพันธ  เหรัญญิก