• มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ | Foundation for Labor and Employment Promotion
  Close

  • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ | Foundation for Labor and Employment Promotion
   Close

   ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมรู้ ร่วมส่งเสริม ร่างกฎหมายเพื่อแรงงานนอกระบบ” จัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกระทรวงแรงงงาน

   วันที่ 25 มีนาคม 2564 ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประเทศไทย และสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ได้เข้าร่วม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมรู้ ร่วมส่งเสริม ร่างกฎหมายเพื่อแรงงานนอกระบบ” จัดโดย คระกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ กระทรวงแรงงงาน” ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ ในงานมีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คนเป็นตัวแทนจากแรงงานนอกระบบอาชีพต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และกรรมาธิการแรงงานฯ ในที่ประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังความสำคัญของการมีกฎหมายส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ที่จะช่วยสร้างหลักประกันว่าแรงงานนอกระบบจะสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ได้รับหลักประกันทางสังคมในการทำงาน และสามารถรวมตัว เป็นกลุ่ม องค์กร ในการผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมในการทำงานต่อไป อย่างไรก้ดีผู้เข้าร่วมได้มีข้อเสนอแนะหลายปราการต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ และคาดหวังว่ากระทรวงแรงงานจะนำข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมไปแก้ไขร่างฯก่อนนำเสนอให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

   ใส่ความเห็น