สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) HomeNet Thailand Association

ความเป็นมา

สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) แต่เดิมคือ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่เริ่มทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนภายใต้โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านในช่วงปี 2535 – 2539 โดยใช้ชื่อร่วมกันว่า เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2540 องค์กรพัฒนาเอกชนได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้านและจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ปี 2546 ในขณะที่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านยังคงทำงานต่อไปจนถึงปี 2556 จึงมีการจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่าสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) สมาคมเป็นองค์กรในระบบฐานสมาชิก (Membership Based Organization – MBO) โดยมีสมาชิกทุกสาชาอาชีพจากแรงงานนอกระบบทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ แรงงานนอกระบบภาคผลิต แรงงานนอกระบบภาคบริการ และแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร

อย่างไรก็ตามสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ทำการผลิตที่บ้าน เพื่อขายและเพื่อผลิตที่บ้าน และมีแรงงานนอกระบบส่วนอื่นๆ อีกมาก

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกและเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 • เสริมสร้างและพัฒนาสวัสดิการใช้สมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 • ส่งเสริมนโยบายด้านสิทธิแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ
 • ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

คณะกรรมการสมาคมแรงงานนอกระบบ มีคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับการเลือกมาจากตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบในระดับภาคได้แก่

 1. นายมานพ แก้วผกา นายกสมาคม
 2. นางสาวยุพิน เถิงจางวงศ์ อุปนายก 1
 3. นางณีรมล สุทธิพรรณพงษ์ อุปนายก 2
 4. นางคำปุ่น สาลาด กรรมการและนายทะเบียน
 5. นางสาวปณิธิ พลศักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
 6. พ.ต.อ.สนาน อ่อนศรี กรรมการและประชาสัมพันธ์
 7. นางสาวสาคร เครือวัลย์ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 8. นาวสาวนุชนภา บำรุงนา กรรมการและการศึกษา
 9. นางวัชลีย์ เพชรบุรี กรรมการและสวัสดิการ
 10. นายสาแระ รีกาซอ กรรมการและปฏิคม
 11. นางอำนวย สุธาพจน์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
 12. นางฉลวย คงสม กรรมการและเหรัญญิก
 13. นางสมพงศ์ พะยัติ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
 14. นางผัดแก้ว งามเมือง กรรมการและเลขานุการ
 15. นางขันแก้ว ศรีใส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ