สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)

ความเป็นมา

สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) แต่เดิมคือ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่เริ่มทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนภายใต้โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านในช่วงปี 2535 – 2539 โดยใช้ชื่อร่วมกันว่า เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2540 องค์กรพัฒนาเอกชนได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้านและจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ปี 2546 ในขณะที่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านยังคงทำงานต่อไปจนถึงปี 2556 จึงมีการจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่าสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) สมาคมเป็นองค์กรในระบบฐานสมาชิก (Membership Based Organization – MBO) โดยมีสมาชิกทุกสาชาอาชีพจากแรงงานนอกระบบทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ แรงงานนอกระบบภาคผลิต แรงงานนอกระบบภาคบริการ และแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร

อย่างไรก็ตามสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ทำการผลิตที่บ้าน เพื่อขายและเพื่อผลิตที่บ้าน และมีแรงงานนอกระบบส่วนอื่นๆ อีกมาก

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกและเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 • เสริมสร้างและพัฒนาสวัสดิการใช้สมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
 • ส่งเสริมนโยบายด้านสิทธิแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ
 • ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมของสมาชิก

 • ส่งเสริมการรวมกลุ่มของแรงงานนอกระบบ
 • ผลักดันให้เกิดการคุ้มครองทางกฎหมายแก่แรงงานนอกระบบ
 • ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงให้กับสมาชิกกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่นการพัฒนาทักษะด้านการผลิตและการตลาด
 • รณรงค์ให้เกิดสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบด้านต่างๆ เช่น ประกันสังคม , สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

กรรมการ

คณะกรรมการสมาคมแรงงานนอกระบบ มีคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับการเลือกมาจากตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบในระดับภาคได้แก่

 1. นางสาวนุชนภา บำรุงนา นายกสมาคม
 2. นางกชพร กลักทองคำ อุปนายก 1
 3. นางผัดแก้ว งามเมือง อุปนายก 2
 4. นางวัชลีย์ เพชบุรี กรรมการ และเลขานุการ
 5. นางสาวศิริพร บุญมาเลิศ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
 6. นางกนกวรรณ ด้วงเงิน กรรมการ และเหรัญญิก
 7. นางฉลวย คงสม กรรมการ และผู้ช่วยเหรัญญิก
 8. นายสงคราม ทองการี กรรมการ และปฏิคม
 9. นางฉเร วัชวงศ์ กรรมการ และผู้ช่วยปฏิคม
 10. นางสาวยุพิน เถิงจางวงศ์ กรรมการ และทะเบียน
 11. นางธิดา อ่อนศรี กรรมการ และผู้ช่วยทะเบียน
 12. นางสาวสุชานันท์ งามตา กรรมการ และผู้ช่วยทะเบียน
 13. นางสาวปริยะมาต สุขสมบัติ กรรมการ และผู้ช่วยทะเบียน
 14. นายครองทรัพย์ สุธรรม กรรมการ และประชาสัมพันธ์
 15. นางสาวกุลปรียา ฟองอิน กรรมการ และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 16. นายสาแระ รีกาซอ กรรมการ และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 17. นางคนึงนิจ ทองโสภา กรรมการ และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 18. นายสมพงษ์ พะยัติ กรรมการ และสวัสดิการ
 19. นางพันทิพย์ สุวรรณวงศ์ กรรมการ และผู้ช่วยสวัสดิการ
 20. นางสอาด โต่นวุธ กรรมการ และผู้ช่วยสวัสดิการ
 21. นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง กรรมการ
 22. นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ กรรมการ