สมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย

ความเป็นมา

ในปี 2546 มีการรวมตัวกันของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อเรียกร้องกับรัฐบาลให้แก้ปัญหาการเก็บค่าคุ้มครองต่อมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 จึงมีการจดทะเบียนเป็นสมาคมโดยมีสมาชิกเริ่มต้น 100 คน ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกประมาณ 6,395 คน จากพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกนับตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2557 สมาคมฯ มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์มีสมาชิกกว่า 400 คน มีเงินออมกว่า 7 ล้านบาทและมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 30 ล้านบาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
 • เพื่อเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและอื่นๆ
 • เพื่อยกระดับสมาชิกสมาคมฯให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
 • เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 • เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการและดูแลช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ

กรรมการ ปัจจุบันกรรมการบริหารสมาคมประกอบด้วย

 1. นายเฉลิม ชั่งทองมะดัน นายกสมาคม
 2. นายวิเชียร ชุ่มชื่น อุปนายก 1
 3. นายไชยา อินทะสอน อุปนายก 2
 4. นายจตุพล ขุนเทพ อุปนายก 3
 5. นายชานนท์ จรัสแผ้ว กรรมการ
 6. นายณรงค์ ศักด์ลืออำนาจ กรรมการ
 7. นายดนัย โพธิ์กระสังข์ กรรมการ
 8. นายดนุชาติ ผงธุลี กรรมการ
 9. นายธาทรัพย์ จีทำ กรรมการ
 10. นายวิทสุชาติ โกศล กรรมการ
 11. นายณัฐพร พลอาจ กรรมการ
 12. นางสาวลักษิกา ยาทอง กรรมการ
 13. นายสามารถ ดอนบุราณ กรรมการ
 14. นายมนตรี ใจทน กรรมการ
 15. นายอุดม วันดี กรรมการ