สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)

ความเป็นมา

สมาพันธ์เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เกิดจากการรวมตัวของสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เครือข่ายลูกจ้างทำงานในประเทศไทย และ สหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความเป็นธรรม และลดความเลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดกับแรงงานนอกระบบ
 2. เพื่อพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ
 3. เพื่อรณรงค์ให้มีกฎหมาย นโยบาย ที่เอื้อต่อการคุ้มครอง พัฒนา และส่งเสริมแรงงานนอกระบบ
 4. เพื่อให้สังคมยอมรับ และตระหนักถึง บทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานนอกระบบ

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

 1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 2. ผลักดันนโยบาย กฎหมาย ที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ของแรงงานนอกระบบ
 3. การมีส่วนร่วมในการกำหนด และการตัดสินใจ
 4. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)

 1. นางกชพร กลักทองคำ ประธานสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)
 2. นายเฉลิม ชั่งทองมะดัน รองประธาน และนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย
 3. นางสาวเรณู เดวีเลาะ รองประธาน และประธานเครือข่ายกลุ่มหายเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
 4. นางสาวกัญญภา ประสพสุข รองประธาน และประธานเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย
 5. นายปรีชา ไทยสงเคราะห์ รองประธาน และสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร
 6. นางสาวกัญญารัตน์ ปัญญา เลขานุการ
 7. นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
 8. นางสุรีย์ วงศ์ตระกูล เหรัญญิก/การเงิน
 9. นางมาลี สอบเหล็ก ผู้ช่วยเหรัญญิก/การเงิน
 10. นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์ กรรมการ
 11. นางสาวนุชนภา บำรุงนา กรรมการ
 12. นางมาลี จันทร์กลับ กรรมการ
 13. นางสมจิตร ลาเลิศ กรรมการ
 14. นายณัฐดนัย กุลชัชยศอนันต์ กรรมการ
 15. นายจิตศักดิ์ แซ่ตั้ง กรรมการ
 16. กนกวรรณ ด้วงเงิน กรรมการ