สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)

ความเป็นมา

สมาพันธ์เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เกิดจากการรวมตัวของสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เครือข่ายลูกจ้างทำงานในประเทศไทย และ สหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความเป็นธรรม และลดความเลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดกับแรงงานนอกระบบ
 2. เพื่อพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ
 3. เพื่อรณรงค์ให้มีกฎหมาย นโยบาย ที่เอื้อต่อการคุ้มครอง พัฒนา และส่งเสริมแรงงานนอกระบบ
 4. เพื่อให้สังคมยอมรับ และตระหนักถึง บทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานนอกระบบ

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

 1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 2. ผลักดันนโยบาย กฎหมาย ที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ของแรงงานนอกระบบ
 3. การมีส่วนร่วมในการกำหนด และการตัดสินใจ
 4. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)

 1. นายสมคิด ด้วงเงิน ประธาน และที่ปรึกษาสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย)
 2. นายเฉลิม ชั่งทองมะดัน รองประธาน และนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย
 3. นางสาวเรณู เดวีเลาะ รองประทาน และประธานเครือข่ายกลุ่มหายเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
 4. นางมาลี สอบเหล็ก รองประธาน และประธานเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย
 5. นายปรีชา ไทยสงเคราะห์ รองประธาน และสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร
 6. นางกชพร กลักทองคำ เลขานุการ
 7. นางสาวครรธรส ปิ่นทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
 8. นางสุรี วงศ์ตระกูล การเงิน-เหรัญญิก
 9. นางสาวกัญญารัตน์ ปัญญา กรรมการ และผู้ช่วยเหรัญญิก
 10. นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์ กรรมการ
 11. นางมาลี จันทร์กลับ กรรมการ
 12. นายไชยา อินทะสอน กรรมการ
 13. นายณัฐดนัย กุลชัชยศอนันต์ กรรมการ
 14. นายจิตศักดิ์ แซ่ตั้ง กรรมการ
 15. กนกวรรณ ด้วงเงิน กรรมการ