สหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร

ความเป็นมา

สหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่ให้ยกเลิกพื้นที่ทำการค้าในกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันสหพันธ์ฯมีสมาชิกประมาณ1,071คน

ประกอบด้วย

 1. ผู้ค้าบางขุนเทียน 69 
 2. ผู้ค้าราษฏร์บูรณะ
 3. ผู้ค้าถนนสีลมไนท์มาร์เก็ต
 4. ผู้ค้าหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
 5. ผู้ค้าตลาดสะพานพุทธ
 6. ผู้ค้าปากคลองตลาด และ
 7. ผู้ค้าตลาดห้วยขวาง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลักดันเชิงนโยบายให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทำการค้าเป็นอาชีพอย่างถูกต้องและมั่นคง พร้อมกับการพัฒนาเมือง
 2. เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ค้าให้มีส่วนร่วมในการจัดการแผงลอยในกรุงเทพมหานคร
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กรรมการ

 1. นายปรีชา ไทยสงเคราะห์ ประธาน
 2. นายณัฏฐ์ดนัย กุลธัชยศอนันต์ รองประธานคนที่ 1
 3. ว่าที่ร้อยตรี จิตศักดิ์ แซ่ตั้ง รองประธานคนที่ 2
 4. นายประพันธ์ ศรีปัญญา กรรมการ
 5. นางสาวเขมิสา โคกทับทิม กรรมการ