HomeNet Thailand Brand

รวมพลังสตรีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนารูปแบบและคุณภาพโดย HomeNet Thailand Brand ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน (Home-based workers) เป็นเจ้าของ ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รู้จักสมาชิกกลุ่ม

ซื้อสินค้า