กลุ่มผลิตอาหารชุมชนเมืองขอนแก่น

กลุ่มผลิตอาหารชุมชนเมืองขอนแก่น เป็นการรวมตัวของกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ 4 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ทำการผลิตขนมนางเล็ด กลุ่มผู้ทำการผลิตทองม้วน กลุ่มผู้ทำการผลิตขนมดอกจอก และกลุ่มผู้ทำการผลิตแหนมหมู ไข่เค็ม โดยทางกลุ่มต้องการที่จะเผยแพร่อาหารพื้นบ้าน จากความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตอาหาร ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิก

          ในปี 2544 ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้สนับสนุนการสร้างอาชีพ ทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มสตรีผู้สูงอายุในชุมชน และจัดตั้งกลุ่มชื่อว่า “กลุ่มผลิตอาหารชุมชนเมืองขอนแก่น” โดยทางกลุ่มมองว่าสมาชิกของกลุ่มเรามีความถนัดทางด้านการผลิตอาหารท้องถิ่นมากกว่าอาชีพอื่นๆทั้งทางกลุ่มผู้ผลิตยังได้รับการถ่ายทอดกระบวนการผลิตจากบรรพบุรุษ จึงมีความตั้งใจที่จะสานต่อ และเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ รายได้ให้กับสมาชิกอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันทางกลุ่มผลิตอาหารชุมชนเมืองขอนแก่นมีสมาชิกทั้งหมด 31 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มผู้ทำการผลิตขนมนางเล็ด จำนวน 7 คน กลุ่มผู้ทำการผลิตทองม้วน 3 คน กลุ่มผู้ทำการผลิตขนมดอกจอก 11  คน และกลุ่มผู้ทำการผลิตแหนมหมู ไข่เค็ม จำนวน 10 คน 

          สินค้าภายใต้กลุ่มผลิตอาหารชุมชนเมืองขอนแก่น จะประกอบไปด้วย ขนมนางเล็ด ขนมทองม้วน ขนมดอกจอก แหนมหมู ไข่เค็ม และแจ๋วบองสมุนไพร ซึ่งทางกลุ่มจะนำสินค้าไปจำหน่ายตาม ตลาดเขียวขอนแก่น ตลาดนัดท้องถิ่น ขายส่งให้กับร้านค้าในพื้นที่ นอกจากทางกลุ่มจะผลิตสินค้าและขายเองแล้วนั้น ทางกลุ่มยังเปิดรับพรีออเดอร์อาหาร และเปิดสอนการทำอาหารให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย