กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกรีไซเคิล

กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกรีไซเคิล ชุมชนเทพารักษ์ 5 จ.ขอนแก่น  การรวมตัวเกิดขึ้นจากความสนใจของกลุ่มคนในชุมชนที่จะเข้ารวมฝึกสานตะกร้า เพื่อพัฒนาฝีมือของตัวเอง และหารายได้ให้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว  

จากอาชีพเดิมของคนในชุมชนที่มีทักษะในการสานกระด้งของชุมชนนั้นได้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อเข้ารับการฝึกสอนการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก จนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ SML มาเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวนคนละ 4,000-5,000 บาท ต่อมาทางกลุ่มจึงได้มีการประชุมเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดจากความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จนได้ตั้งชื่อกลุ่มว่าจักสานตะกร้าพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งทางกลุ่มมองว่า การนำเส้นพลาสติกมัดลังสินค้าที่เส้นพลาสติกยังไม่หมดอายุและสามารถนำมาใช้งานได้ ถึงแม้ว่าเส้นพลาสติกจะไม่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ แต่เมื่อนำมาแปรรูปเป็นตะกร้า หรือสินค้าอื่นๆ ของกลุ่มนั้น ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ ทั้งยังมีตันทุนที่ไม่สูง และสามารถหาได้ง่ายอีกด้วย ซึ่งเมื่อลองนำไปขายก็ได้รับความสนใจ ทั้งราคาที่ไม่แพง การสานมีความเหนียวแน่น ต่อมาทางกลุ่มก็ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเปลี่ยนมาใช้เส้นพลาสติกใหม่ ตามคำแนะนำของลูกค้าที่สั่งผลิต ทางกลุ่มก็คงใช้เส้นพลาสติกมัดลังสินค้าอยู่ ถึงแม้ในปัจจุบันเส้นพลาสติกจะลดลง ทั้งยังถูกนำไปรีไซเคิลและนำมาขายในราคที่สูงกว่า ทั้งนี้ทางกลุ่มยังต้องเผชิญกับกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงที่สานตะกร้าพลาสติกเช่นเดียวกัน ส่งผลให้มีรายได้ลดลง  อย่างไรก็ตามทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนให้ความทั้งเรื่องการจัดการทางด้านธุรกิจ การรวมกลุ่ม การพัฒนาสินค้า ช่องทางการขาย จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ในปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 50 คน

สินค้าภายใต้กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกรีไซเคิล ชุมชนเทพารักษ์ 5 คือ ตะกร้า กระเป๋า ที่ใส่แก้ว  กระบุงรีไซเคิล ซึ่งจุดเด่นของสินค้ากล่าวได้ว่า คุณภาพในการสานตะกร้าจะมีความละเอียด ทนทาน แน่นไม่หลุดง่าย สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า ช่องทางการตลาดของกลุ่ม จะเป็นรูปแบบของการรับผลิตตามคำสั่งซื้อ การขายตามตลาดท้องถิ่นในพื้นที่