กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกาะลอย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกาะลอย อ.เมือง จ.เชียงราย คือกลุ่มสตรีที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกสตรีที่ประกอบอาชีพหลากหลายในพื้นที่ อาทิ กลุ่มทำเมี่ยงคำ แคปหมู หมูรมควัน รับจัดอาหารตามสั่ง และผลิตหมอนใบชาเพื่อสุขภาพ การรวมตัวของกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกาะลอยนั้นเพื่อการสร้างความเข็มแข็งทางอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน

         จากการเข้ามาส่งเสริมอาชีพของเทศบาลเมืองเชียงราย จ.เชียงราย ส่งผลให้เกิดรวมกลุ่มของสตรี และผู้สูงอายุที่ต่างกลุ่มต่างประกอบอาชีพแปรรูปอาหารในท้องถิ่น จำนวน 93 คน ได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างความเข็มแข็งทางอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการออมเงินสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพของสมาชิก ต่อมาทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพได้เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาสินค้า การเพิ่มศักยภาพในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และการส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีให้เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น นอกจากมียังได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดหาพื้นที่ขายสินค้าให้กับทางกลุ่ม

         สินค้าภายใต้ กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกาะลอย คือ กลุ่มทำเมี่ยงคำ แคปหมู หมูรมควัน การรับจัดอาหารตามสั่ง และผลิตหมอนใบชาเพื่อสุขภาพ ซึ่งจุดเด่นของสินค้าแปรรูปกล่าวได้ว่า เป็นการพัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยสูตรเฉพาะของพื้นที่ชาวเชียงราย ทั้งยังคำถึงสุขภาพของผู้บริโภคด้วยการมีส่วนผสมของวัตถุดิบเป็นสมุนไพร ช่องทางการตลาดของกลุ่ม จะเป็นในรูปแบบของการออกร้านตามตลาดนัดท้องถิ่น ตลาดถนนคนเดิน การออกงานแสดงสินค้าตามหน่วยงานราชการ การว่าจ้างผลิตอาหารตามสั่งในเทศกาลงานบุญต่างๆในพื้นที่