กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนหนองบัว

กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนหนองบัว อ.เมือง จ.เชียงราย  เกิดขึ้นจากการรวมตัวของสมาชิกในชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ประกอบอาชีพผลิตกระเป๋าด้นมือ และรับทำอาหารในพื้นที่ชุมชนหนองบัว ซึ่งสมาชิกต่างมีต้องการที่จะมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเอง และครอบครัว ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน ด้วยกันเอง

          กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาสนับสนุนการรวมกลุ่มและการส่งเสริมอาชีพในชุมชนหนองบัว ทำให้กลุ่มสตรีวัยทำงาน และกลุ่มสตรีสูงอายุในชุมชนหนองบัวมารวมตัวกัน และรวมกันเรียนรู้กระบวนการทำงานกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพได้ร่วมสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ การเพิ่มทักษะในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอดจนการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่มและสตรี อย่างไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้มีการคำนึงถึงวัตถุดิบในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กล่าวคือการทำกระเป๋าด้นมือ นั้นทางกลุ่มก็จะเลือกใช้ผ้าท้องถิ่นในทำการตัดเย็บตามกระแสความต้องการของตลาด ในขณะที่กลุ่มที่รับทำอาหารก็จะใช้วัตถุดิบในพื้นที่ปรุงรสด้วยสูตรพื้นบ้านตามบรรพบุรุษชาวเชียงราย ปัจุจบันมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน

          สินค้าภายใต้กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนหนองบัว ผลิตสินค้าด้นมือ คือกระเป๋าสำหรับใส่เหรียญ, กระเป๋าใส่บัตร กระเป๋าจิปาถะ ที่เก็บพวงกุญแจ และ ย่าม รับผลิตอาหารพื้นเมือง  อย่างไรก็ตามทางกลุ่มได้คำนึงถึงวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ก่อน รวมถึงมีราคาที่ย่อมเยาเหมาะสมกับกลุ่มที่ต้องการหาของชำรวยในงานมงคลต่างๆ ช่องทางตลาดของกลุ่มจะจัดจำหน่ายที่ตลาดถนนคนเดิน ตามร้านขายของฝาก หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเพจเฟสบุ๊คของกลุ่ม เฟสบุ๊คกลุ่มถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย