เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย Network of Domestic Workers in Thailand


ความเป็นมา

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ก่อตัวขึ้นเมื่อปี2552 โดยการรวมตัวกันของผู้แทนจากหลายองค์กรในชื่อ
“คณะทำงานเพื่องานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน”โดยมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (Foundation for Labor and Employment Promotion – FLEP) เป็นผู้ประสานงานต่อมาในปี 2553 คณะทำงานได้ร่วมผลักดันให้เกิด
“เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย”ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ปัญหาของลูกจ้างทำงานบ้านที่ต้องทำงานหนักโดยไม่ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองโดยทุกฝ่ายเชื่อว่าการที่ลูกจ้างทำงานบ้านตระหนักในปัญหาของตนและรวมตัวกันสร้างเครือข่ายเพื่อรณรงค์และเรียกร้องสิทธิและคุ้มครองทางสังคมให้แก่ตนเองน่าจะเป็นแนวทางในปัญหาที่ดีที่สุด
ปัจจุบันเครือช่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านคนไทย (Network of Thai Domestic Workers in Thailand) และเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านข้ามชาติ (Network of Migrant Domestic Workers in Thailand)

วัตถุประสงค์

  • รณรงค์ให้มีการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของลูกจ้างทำงานบ้าน
  • ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายฯ
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะและการพัฒนาศักยภาพของลูกจ้างทำงานบ้าน
  • รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ทั้งกับนายจ้าง
  • สาธารณชนและผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆของแรงงานและคุณค่าของลูกจ้างทำงานบ้าน

กรรมการ

ปัจจุบันเครือข่ายฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 คน เป็นแรงงานไทย 12 คน และแรงงานข้ามชาติ 3 คนโดยมี

  1. นางมาลี สอบเหล็ก ประธาน
  2. MS. Kyan Par รองประธานคนที่ 1
  3. นางสาวครรธรส ปิ่นทอง รองประธานคนที่ 2
  4. นางกัญญารัตน์ ปัญญา เลขานุการ