หน้าแรก – มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (มพอ.)

S__25903107
ความเป็นมา
รู้จักเรา
ความเป็นมาของมูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

เครือข่ายผู้รับงานไปทำที่บ้าน (Homeworkers) เกิดจากการรวมตัวของผู้รับงานไปทำที่บ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2535 ภายใต้โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคม (Social protection) ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน

homenetbrand
รู้จักเรา
HomeNet Thailand Brand

วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มี Homenet Thailand และผู้ทำการผลิตที่บ้าน (Home Based Workers) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานหญิง จาก 25 กลุ่มผู้ผลิตเป็นเจ้าของ ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารแปรรูป และการรับจ้างผลิตสินค้าแบบ Original Equipment Manufacture (OEM) โดยยึดหลัก Fair Trade, Social Solidarity Economy และ environmental friendly.

เรื่องล่าสุด

ผลงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (มพอ.)

ผลงานที่น่าสนใจของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (มพอ.) Foundation for Labor and Employment Promotion หรือที่รู้จักในนาม Homenet Thailand ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา

ที่ผ่านมามูลนิธิฯได้จัดทำงานศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของแรงงานนอกระบบในแง่ มุมต่าง ๆ แก่สังคมโดยรวม รวมทั้งทำงานร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้ข้อมูลสถิติของประเทศมีข้อมูลของผู้รับงานไปทำที่บ้าน และนำผลการสำรวจข้อมูลและผลการวิจัยต่าง ๆ ไปพัฒนาเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ รวมทั้งนำไปใช้ในการรณรงค์เชิงนโยบาย เช่น Social Protection for Women Home – based Workers; The Informal Workers in Thailand : The Case of Banthi Homeworkers Group; Supporting Potential Women Exporters : A Case Study of the Northern Homebased Workers Network, Thailand; ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจต่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน; การศึกษารูปแบบการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน และ การศึกษาปัญหาสุขภาพความปลอดภัยจากการทำงานของผู้ทำงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ เป็นต้น

โดยมูลนิธิได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการรวมกลุ่ม ความเป็นผู้นำ และความรู้ด้านกฎหมาย แก่แรงงานนอกระบบซึ่งในปัจจุบันมีผู้ทำการผลิตที่บ้านรวมตัวกันเป็นเครือในระดับภาค 5 แห่งคือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอิสาน และกรุงเทพมหานคร มีสมาชิก6,637 คน ประกอบอาชีพในประเภทต่าง ๆประมาณ 41 อาชีพ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เกิดการประสานงานระหว่างแรงงานนอกระบบภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เกษตรกรพันธะสัญญา กลุ่มมอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มคนทำงานบ้าน กลุ่มคนเก็บขยะ และกลุ่มหาบเร่แผงลอย เป็นต้น

มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาทักษะการจัดการธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อม และการพัฒนาการตลาด เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันมูลนิธิได้รับการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการศึกษาปัญหาสุขภาพผู้ทำการผลิตที่บ้าน จัดทำโครงการนำร่องเพื่อจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาคู่มือการอบรมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับงานและผู้ทำการผลิตที่บ้าน จากนั้นจึงนำประสบการณ์ที่ได้ไปส่งเสริมและเผยแพร่แก่ผู้ทำการผลิตที่บ้านในพื้นที่เป้าหมายของมูลนิธิ อีกทั้งยังพัฒนาพี้นที่ต้นแบบในการบูรณาการการทำงานของภาครัฐและเอกชนในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งในระยะต่อไปมูลนิธิมีแผนงานที่จะผลักดันให้การดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาคความปลอดภัยในการทำงาน ของแรงงานนอกระบบเป็นนโยบายและแผนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มูลนิธิได้ส่งเสริมให้เกิดการออมทรัพย์และการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกภายในกลุ่ม และร่วมกับเครือข่ายแรงงานนอกระบบรณรงค์เพื่อให้เกิดการขยายการประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ

มูลนิธิได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งส่งผลให้ในปัจจุบันรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานก็ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาพิจารณาควบคู่กัน นอกจากนั้นมูลนิธิยังได้ร่วมกับภาคีอื่น ๆ ในการผลักดันการคุ้มครองเกษตรกรพันธะสัญญา และคนทำงานบ้าน เป็นต้น

บทความ

ข่าวสาร

เอกสารสิ่งพิมพ์