งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมรู้ ร่วมส่งเสริม ร่างกฎหมายเพื่อแรงงานนอกระบบ”

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประเทศไทย และสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ได้เข้าร่วม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมรู้ ร่วมส่งเสริม ร่างกฎหมายเพื่อแรงงานนอกระบบ” จัดโดย คระกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ กระทรวงแรงงงาน” ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

ในงานมีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คนเป็นตัวแทนจากแรงงานนอกระบบอาชีพต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และกรรมาธิการแรงงานฯ ในที่ประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังความสำคัญของการมีกฎหมายส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ที่จะช่วยสร้างหลักประกันว่าแรงงานนอกระบบจะสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ได้รับหลักประกันทางสังคมในการทำงาน และสามารถรวมตัว เป็นกลุ่ม องค์กร ในการผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมในการทำงานต่อไป อย่างไรก้ดีผู้เข้าร่วมได้มีข้อเสนอแนะหลายปราการต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ และคาดหวังว่ากระทรวงแรงงานจะนำข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมไปแก้ไขร่างฯก่อนนำเสนอให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป