วันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2564 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ รับรางวัลสตรีดีเด่น

8 มีนาคม 2564 คุณพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เข้ารับรางวัลสตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น และคุณณีรมล สุทธิพรรณพงศ์ อุปนายกสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) เข้ารับรางวัลสตรีเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “แรงงานสตรี รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ขอมอบรางวัลนี้ให้กับผู้หญิงทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านแรงงาน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำงานเพื่อสังคมต่อไป

คุณพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์

คุณณีรมล สุทธิพรรณพงศ์