จัดอบรมการเพาะปลูกผักสวนครัว ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบในกรุงเทพ โครงการ EU COVID-19

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ได้จัดอบรมการเพาะปลูกผักสวนครัวให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบในกรุงเทพ ในโครงการ EU COVID-19

โดยมีการสอนวิธีการปลูกเห็ด เตรียมดิน เรียนรู้การปลูกผักในฤดูกาลต่างๆ วิธีปลูกผักในพื้นที่ที่จำกัด การแปรรูปเห็ดเป็นสบู่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เกิดการพึ่งพากันในกลุ่ม และต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบในกรุงเทพ กลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน ลูกจ้างทำงานบ้าน และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย