ถอดบทเรียนเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ได้จัดงาน “ถอดบทเรียนเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย และอบรมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร”

โดยผู้เข้าร่วมได้ทดลองการใช้งาน Zoom การตอบแบบสำรวจทาง Google Form และระดมความคิดเห็นเรื่องเนื้อหาที่จะทำการสำรวจข้อมูลการเข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมของสมาชิกในเครือข่าย

ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องความสำเร็จของเครือข่ายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รวมไปถึงปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลงของแต่ละคน สิ่งที่ต้องการให้ประสบความสำเร็จ และสิ่งที่อยากเห็นในอนาคต

โดยให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอในวงใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับทุกคน และมีการเล่นเกมต่าง ๆ สร้างความสนุกสนานผ่อนคลายและกระชับความสัมพันธ์