อบรมการรณรงค์หลักประกันทางสังคม

วันที่ 8- 10 กุมภาพันธ์ 2565 โฮมเนทประเทศไทยและโฮมเนทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จัดอบรมการรณรงค์หลักประกันทางสังคมของแรงงานนอกระบบ

โดยมีคณะกรรมการสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ระดับภูมิภาคทั้ง 5 ภาคจำนวน 22 คน ได้ร่วมการประชุมและวางแผนการรณรงค์หลักประกันทางสังคมเพื่อแผนในการปฏิบัติงานของสมาคม ฯ ต่อไป

ภายในงาน คณะกรรมการสมาคม ฯ ได้เรียนรู้ ทั้งความหมาย แนวคิดและหลักการที่สำคัญของหลักประกันทางสังคม ปัญหา ความยากลำบากและหลักประกันทางสังคมของแรงงานนอกระบบในปัจจุบัน และร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความเห็นถึงข้อเสนอเพื่อปรับปรุงหลักประกันทางสังคมของแรงงานนอกระบบ