ข้อเสนอต่อสำนักงานประกันสังคม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ยื่นหนังสือถึงสำนักงานประกันสังคม โดยนางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน นางดวงใจ เขียนชัยวัฒนา ผอ.รับข้อเสนอของแรงงานนอกระบบ จาก 5 ภูมิภาค และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานประกันสังคมเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ สำนักงานประกันสังคม

ในปี 2563 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ร่วมกับ WIEGO และ สถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯ ได้สำรวจผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 ต่อแรงงานนอกระบบ พบว่า แรงงานนอกระบบมีรายได้ลดลงในช่วงที่ผ่านมาอย่าง โดยเฉพาะในกลุ่มหมอนวด และกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานหญิงโดยแรงงานสองกลุ่มนี้มีรายได้เฉลี่ยในช่วงกลางปี 2564 เป็น ศูนย์

เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตจากสวัสดิการสังคมและการบริการของภาครัฐ ควบคู่ไปกับความพยายามฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ