นโยบายความเป็นส่วนตัวAPPLICATION “SMART DOMESTIC WORKERS”

นโยบายความเป็นส่วนตัว


1) การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้งานผ่านทางช่องทางของ Smart Domestic Workers ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด และ ได้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ถือว่าผู้ใช้งานยินยอมให้
Smart Domestic Workers เก็บ รวบรวม เปิดเผย หรือดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้งาน โดย Smart Domestic Workers ยืนยันว่าจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน และเท่าที่ผู้ใช้งาน
สมัครใจเท่านั้น ดังนี้ Smart Domestic Workers ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง หากผู้ใช้งานเลือกที่จะไม่อนุญาตให้จัดเก็บข้อมูล Smart Domestic Workers อาจไม่สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้ตามกระบวนการปกติ
นั้นถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นกัน Smart Domestic Workers จะเก็บ รวบรวม เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้งานที่ไม่ได้สมัครสมาชิกได้เท่าที่ปรากฎในการเข้าใช้งานเท่านั้น

ข้อมูลที่ Smart Domestic Workers จัดเก็บประกอบด้วย

  • ชื่อ-นามสกุล
  • อายุ
  • สัญชาติ
  • เพศ
  • อาชีพ


หากผู้ใช้งานสมัครสมาชิก หรือเข้าใช้งานแอพพลิเคชันของ Smart Domestic Workers ผ่านระบบยืนยันตัวบุคคลของบุคคลที่สาม เช่น การเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกที่ให้ไว้เข้ากับบัญชีโซเชียลมีเดีย ให้ถือเสมือนผู้ใช้งานเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของ Smart Domestic Workers ด้วยตนเอง และ Smart Domestic Workers สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลส่วนที่ผู้ใช้งานยินยอมเปิดเผย ที่ตั้งคำไว้ในบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งานนั้นได้


2) การใช้ข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล


3) สิทธิของ Smart Domestic Workers ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


4) สิทธิและการเข้าถึงของผู้ใช้งาน


6) ผู้เยาว์(บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี)


7) การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์