ตัวแทนกลุ่มสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 65 สหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร นำโดย นายปรีชา ไทยสงเคราะห์ ประธานสหพันธ์ ร่วมด้วยนายณัฏฐ์ดนัย กุลธัชยศอนันต์, นายจิตศักดิ์ แซ่ตั้งและนายประพันธ์ ศรีปัญญา

ขอบคุณทางสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ ที่เชิญพวกเราเข้าร่วมการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พื้นที่เศรษฐกิจ ความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้ความหลากหลาย”

การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ “ดร.ยุ้ย” เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษายุทธศาสตร์ และนโยบายผู้ว่าฯชัชชาติได้เข้าร่วมให้ความเห็นแลกเปลี่ยนด้วย และทางสหพันธ์ฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนปัญหาสู่การพัฒนาข้อเสนอนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งจากชุมชน ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รับจ้าง หาบเร่แผงลอย หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อสร้างธรรมนูญอาชีพของ “เครือข่ายเศรษฐกิจฐานราก