สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของแรงงานนอกระบบต่อ ประธานคณะกรรมธิการการแรงงาน

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มูลนิธิ ฯ ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย ได้เข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้องของแรงงานนอกระบบ ต่อ นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมธิการการแรงงาน พร้อมทั้งตัวแทนกลุ่มอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง , หาบเร่แผงลอย , คนเก็บของเก่า , หมอนวด และลูกจ้างทำงานบ้าน มาร่วมยื่นหนังสือในครั้งนี้ด้วย โดยข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อมีดังนี้

  • 1. ขอให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และราคาพลังงาน
  • 2. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างให้เข้าถึงการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และแหล่งทุนในการซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในราคาดอกเบี้ยต่ำ เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • 3.ขอให้รัฐบาลคืนที่ทำการค้าขายให้แก่หาบเร่แผงลอย ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหารริมทาง ถนนคนเดิน ตลาดเขียวและตลาดในหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกและการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ ราคาถูก และยุติธรรม
  • 4. ขอให้รัฐบาลส่งเสริมการจัดจ้างคนเก็บของเก่า และคนคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ อันก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน
  • 5. ขอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการพิเศษ เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง และงานบริการแก่ผู้ทำการผลิตขนาดเล็ก ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ผลิตเหล่านี้สามารถผลิตและจำหน่ายสินค้า ให้มีรายได้และเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก

โดยนายสุเทพรับปากกว่าจะรีบดำเนินการ และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องโครงสร้างอย่างเป็นระบบในวันที่23 พฤศจิกายนนี้

ดูข้อเรียกร้องฉบับเต็มได้ที่นี่