เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำอาเซียน พบปะ แลกเปลี่ยน สถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เขตบางบอน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และนายมานพ แก้วผกา ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มสมานฉันท์ และผู้จัดการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ ได้ต้อนรับ H.E.Will Nankervis เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำอาเซียน Mr. Neil Buckland เลขานุการเอก เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำอาเซียน Mr. David Braun เลขานุการเอก เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Ms Anna Engblom เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโส จาก ILO ภายใต้โครงการ TRIANGLE in ASEAN ได้มีการแลกเปลี่ยนการทำงาน สถานการณ์การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานย้ายถิ่นมาจากประเทศเมียร์ม่าร์รวมถึงปัญหาอุปสรรค ประโยชน์จากการทำงานภายใต้การสนับสนุนจาก TRIANGLE in ASEAN

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_877759/lang–en/index.htm