จดหมายข่าวฉบับพิเศษ

ครั้งแรกกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในประเทศไทย มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำจดหมายข่าวฉบับพิเศษขึ้นมา เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องประกันสังคมมากยิ่งขึ้นว่า ทำไมต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หรือเรียกสั้น ๆ ว่าบอร์ดประกันสังคม และชวนรู้จักทีมจากสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย ทีมที่รวมคนจากทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบและนักวิชาการ ที่จะเข้าไปทำงานเพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องผู้ประกันตนทุกคน

newsletter