นโยบายพรรคการเมืองกับอนาคตเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) เครือข่ายวิชาการสร้างเมืองเพื่อทุกคน และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ได้จัดงานเสวนา “นโยบายพรรคการเมืองกับอนาคตเศรษฐกิจฐานราก” มีผู้เข้าร่วม 150 คน จากสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวแทนพรรคการเมือง นักวิชาการ และสื่อมวลชน

ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า พรรคเพื่อไทยมีการทำงานการเมืองเชิงนโยบาย แก้ปัญหาทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกมิติ จะต้องลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส ประชาชนรากหญ้ามีศักยภาพ สามารถทำอะไรได้เหมือนคนอื่นถ้าได้รับโอกาส มีการสร้างงานเพื่อให้เกิดรายได้ ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จทุกนโยบาย นั่นคือความกล้าหาญของรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม

ลดาวัลลิ์ กล่าวต่อถึงการแก้ไขปัญหามอเตอร์ไซค์รับจ้างและหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ ว่า เป็นหน้าที่ของ กทม. ส่วนพรรคเพื่อไทยจะต้องมีตัวแทนเป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ให้ได้ จะช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่า ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ต้องให้วินมอเตอร์ไซค์มาปรึกษาหารือกัน เพื่อปราบผู้มีอิทธิพล เลิกล้มส่วย ต้องปกป้องพื้นที่ทำกินของพวกเขา ไม่ตัดสิทธิ เปิดโอกาสแกนนำให้มีส่วนร่วมในการเรียกร้องและเจรจาต่อรอง อย่าให้ข้าราชการและนักการเมืองเป็นผู้ตัดสินใจฝ่ายเดียว ต้องฟังเสียงประชาชนและผู้เดือดร้อน ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย ร่วมอภิปรายว่า ส่วนตัวแล้วทำงานด้านประชาสังคมมานาน และเป็นแรงงานนอกระบบเหมือนกัน ปัญหาของประเทศไทยคือเรื่องปากท้อง และการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน จะรับข้อเรียกร้องทั้ง 12 ข้อของเครือข่ายแรงงานนอกระบบไปสู่การปฏิบัติ ด้านการแก้ไขปัญหาแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต้องแก้ไขพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งไม่เอื้อให้นำรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวมาทำมาหากินได้ จะทำให้รถป้ายดำทำงานเลี้ยงชีพผ่านแอปพลิเคชั่นอย่างถูกกฎหมาย เป็นกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งและสร้างรายได้

รัชฏาภรณ์ แก้วสนิท พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ได้ต่อสู้ด้านแรงงานมากว่า 10 ปี และยังคงต้องผลักดันต่อไป ทั้งสถาบันความปลอดภัย พรบ. ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ได้ผลักดันให้ในระดับกรรมการต้องมีสัดส่วนตัวแทนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย กองทุนอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า ด้านการแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ ต้องมีจุดผ่อนผัน มีการจัดการพื้นที่ทางเท้า หากให้เขาออกไปจากพื้นที่ทำกินเดิมต้องมีการเยียวยา ผู้ค้าต้องมีระเบียบวินัย ให้มีทางเท้าและความสะอาด ร่วมกันรับผิดชอบทั้งสองฝ่าย ใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะทำให้มีที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อนำมาจัดสรรพื้นที่ให้ขายได้

 ดล เหตระกูล พรรคชาติพัฒนา ร่วมอภิปรายว่า แรงงานนอกระบบเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ มีความยากลำบากเยอะมาก อยากเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ได้ จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างความเท่าเทียม ประเทศไทยมีคนจนเพราะกฎหมายเอื้อแต่นายทุน พรรคการเมืองและนักการเมืองไม่สนใจทุกข์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทเพื่อให้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ การแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ จะเข้าไปแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องรีบแก้ไขปัญหาการจ่ายส่วย

เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร พรรคสามัญชน อภิปรายว่า ทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนมาก่อน ได้เรียนรู้ว่าการเรียกร้องให้นักการเมืองหรือผู้นำประเทศมาแก้ไขปัญหาให้เป็นวิธีที่ผิด จึงเข้ามาทำเอง หากเครือข่ายฯ เห็นด้วยก็เข้ามาทำงานร่วมกัน แม้จะเป็นสิ่งที่ยาก ค่าแรงขั้นต่ำต้องบังคับใช้กับทุกคน ไม่แบ่งว่าจะเป็นในหรือนอกระบบ เปลี่ยนวิธีคิดว่าเป็นค่าแรงเพื่อการดำรงชีพที่จะเพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัว ต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ เน้นการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ คนทำมาหากินต้องมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา

วรรณวิภา ไม้สน พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่า การแก้ไขปัญหารายประเด็นไม่สามารถแก้ได้ทั้งระบบ การรับรอง C87, C98 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จะทำให้ได้รับการคุ้มครองทุกกลุ่มและค่าแรงเท่ากันทั้งประเทศ การเลือกตั้งในเขตที่ทำงานของแรงงานแต่ละคน การทำลายเศรษฐกิจผูกขาดเพื่อให้ SME เติบโตได้ ทำให้ประชาชนรากหญ้าเติบโตได้ เป็นเจ้าของกิจการของตนเอง แก้ไขใบอนุญาตให้มีธนาคารท้องถิ่นเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายขึ้น การแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ ต้องใช้การบริหารจัดการพื้นที่ทางเท้า ไม่ใช่การไล่รื้อ

ชาลี ลอยสูง พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ร่วมอภิปรายว่า มีนโยบายคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างประชาธิปไตย ขจัดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนฐานรากได้รับสวัสดิการถ้วนหน้า รักษาฟรีทุกโรค เพิ่มผลประโยชน์ประกันสังคมและเงินทดแทน คนทำงานต้องได้รับสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน ให้แรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในมาตรา 33 ด้วยกัน ค่าแรงขั้นต่ำต้องเท่ากันทั่วประเทศ ปัญหามอเตอร์ไซค์รับจ้างและหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ เป็นปัญหาปากท้อง ทำเรื่องจัดระเบียบทางเท้า ให้มีพื้นที่ค้าขายและทางเดิน ไม่ใช่การไล่รื้อ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต้องใช้ให้ถูกต้องและยุติธรรม ไม่ใช่ใช้กับคนจนอย่างเดียว

ธันวา ไกรฤกษ์ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายว่า ที่ผ่านมาได้รับฟังปัญหาหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ พรรคฯ กำลังทำนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่ เป็นวิธีการที่ก้าวไปไกลกว่าการจัดระเบียบทางเท้า ด้านมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องมีการออกใบอนุญาตพิเศษให้คนที่จะเข้ามาสู่อาชีพนี้ มีการตรวจประวัติอาชญากรรม เสียภาษี มีระเบียบกฎเกณฑ์ อยู่ในกระบวนแก้ไขปัญหาการรับข้ามเขต/นอกเขต/ระหว่างทาง

ดร. ชัยภัฏ  จันทร์วิไล พรรคภราดรภาพ อภิปรายว่า การแก้ไขปัญหามอเตอร์ไซค์รับจ้างและหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ให้มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ห้ามการผูกขาด ประชาชนต้องรวมกลุ่มกัน ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฏิบัติตามต้องฟ้องร้อง นายทุนและนักการเมืองส่วนใหญ่เป็นพวกพ้องกัน กฎหมายต้องไม่เลือกปฏิบัติ ต้องรักษาอาชีพของพวกเขาไว้ อย่าทำลาย ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนด้วยการสร้างการเรียนรู้ให้เข้าใจสิทธิของตนเองตามรัฐธรรมนูญ รู้จักการใช้กฎหมาย ผ่านการตีความและฟ้องศาล