กิจกรรม “กีฬาสี เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างทำงานบ้าน”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จัดกิจกรรม “กีฬาสี เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างทำงานบ้าน” ณ ร้านอาหารเรือนแพ 2 จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้แทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

หลังจากเปิดงานเสร็จแล้วนั้น จึงเริ่มกิจกรรมโดยมีการแบ่งเป็น 5 ฐาน คือ กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 14, งานที่มีคุณค่า, อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน, การรวมกลุ่ม และเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับทั้งความรู้และสนุกสนาน ผ่านเกมต่าง ๆ ของแต่ละฐาน และการแข่งขันกีฬาสี รวมทั้งมีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยจำนวนมาก