กลุ่มเย็บผ้าลำสาลีพัฒนา

กลุ่มเย็บผ้าลำสาลีพัฒนา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อกลุ่มสตรีแม่บ้านสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ ทั้งนี้ยังเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มเย็บผ้า 2 กลุ่มในพื้นที่เขตบางกะปิ กลุ่มเย็บผ้าลำสาลี 7 ที่มีความเชี่ยวชาญในการเย็บประกอบชิ้นส่วนกางเกงขาสั้น และกลุ่มเย็บผ้ากรีฑา 6 ที่มีความเชี่ยวชาญในการเย็บเดรสและผ้าคลุมผมมุสลิม และด้วยวิถีการทำงานของกลุ่มจะรวมกันรับงานและแบ่งปันงานไปยังเพื่อนๆ สมาชิกด้วยกัน

          ในปี 2553 กลุ่มแม่บ้านในชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านมีเวลาว่าง จึงได้เกิดการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อจะใช้เวลาว่างนั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ ทางกลุ่มจึงเริ่มรวมตัวกันและใช้ทักษะการเย็บผ้า และการปักผ้าแก้ว มารับงานจากกลุ่มลูกค้า ซึ่งทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิก อย่างไรก็ตามทางกลุ่มยังได้ประสบปัญหาในเรื่อง การจ่ายค่าจ้างที่ล่าช้า การถูกกดค่าแรงที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ต่อทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพได้เข้ามาสนับสนุนการรวมกลุ่ม การพัฒนาทักษะฝีมือการตัดเย็บ การจัดการทางด้านธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การบริหารจัดการกลุ่ม การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการทางสังคม การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของสตรี ในปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 20 คน

          สินค้าภายใต้กลุ่มเย็บผ้าลำสาลีพัฒนา คือการให้บริการ ตัด เย็บ เสื้อผ้า รวมถึงประกอบชิ้นส่วนเสื้อผ้า และด้วยประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน ส่งผลให้งานตัดเย็บมีความประณีต มีคุณภาพ รวมถึงการตรงต่อเวลาในการส่งงานให้ลูกค้า ทำให้เป็นที่รู้จักและการบอกต่อของกลุ่มลูกค้าอยู่เรื่อยๆ ช่องทางการตลาดของกลุ่ม จะเป็นการเย็บผ้าขายส่งไปยังลูกค้าที่ตลาดประตูน้ำ กลุ่มลูกค้าในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มมุสลิม