กลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิงสองเกาะ

กลุ่มข้าวซ้อมมือ อ. ควนเนียง จ.สงขลา คือ ข้าวปลอดสารพิษ ตำนานสองเกาะ ชุมชนเข้มแข็ง เกาะขามสุขแสน บริโภคข้าวซ้อมมือ” คือ คำขวัญของกลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิงสองเกาะ ที่เริ่มรวมตัวกันจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ การถูกกดขี่ทางด้านราคาจากพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่จะเข้ามาซื้อข้าวเปลือกในราคาที่ถูก เพื่อให้สามารถสร้างการต่อรองราคาในการซื้อขายข้าวกับพ่อค้าคนกลางได้ ตลอดเพื่อคงอาชีพการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองอย่าง “ข้าวสังข์หยด”

          ในปี 2555 จากนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน ทำให้แปลงนาข้าวถูกเปลี่ยนเป็นสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน จนเหลือผืนนาในพื้นที่แถบนาลิง-สองเกาะ ต.ควนโส อ.ควนเนียง ที่ชาวบ้านยังคงสามารถทำนาข้าวพื้นเมืองอย่างข้าวสังข์หยด เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวนั้น ทั้งยังถูกกดราคาข้าวจากพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่เข้ามาซื้อข้าวในพื้นที่อีก จนทำให้ เกิดการรวมตัวของกลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิงสองเกาะ จำนวน 35 คน เพื่อควบคุมข้าวเปลือกให้มีคุณภาพ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ก่อนออกมาจำหน่าย รวมถึงเพื่อการต่อรองราคากับกลุ่มพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้ทางกลุ่มยังยึดหลักการทำงานภายใต้คำขวัญที่ว่า โดยมีคำขวัญ ที่กล่าวว่า “กลุ่มข้าวซ้อมมือ ข้าวปลอดสารพิษ ตำนานสองเกาะ ชุมชนเข้มแข็ง เกาะขามสุขแสน บริโภคข้าวซ้อมมือ” 

          ต่อมามูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้สมาชิกของกลุ่มก็ได้มีการระดมทุน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกลุ่ม นอกจากยังมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ที่เข้ามาสนับสนุนทางเกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่ม กระบวนการผลิต การทำการตลาด การจัดการบริหารด้านธุรกิจ การวางแผนการผลิตเพื่อให้มีการซื้อขายตลอดทั้งปี การจัดการทางการเงิน  จนสามารถพัฒนากลุ่มมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ ทั้งยังได้รับการพัฒนาจนได้รับเป็นผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย “ระดับสี่ดาว”

          สินค้าภายใต้กลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิง-สองเกาะ คือ ข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวซ้อมมือ ที่คงใช้กระบวนการผลิตในรูปแบบโบราณ กล่าวคือ การนำข้างเปลือกออกไปตำในครกและกระเดื่องให้เปลือกกะเทาะออกเพื่อให้เหลือเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวออกเพียงบางส่วน แต่ยังคงจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวไว้ ทั้งยังเป็นการใช้แรงงานการผลิตในชุมชนส่งผลให้เกิดการจ้างงาน  ข้าวสังข์หยดจะมีลักษณะเป็นสีแดง-น้ำตาล ซึ่งคุณค่าทางอาหารสูงเนื่องจากประกอบไปด้วย ไวตามินบีหนึ่ง ไวตามินบีรวม ฟอสฟอรัส แคลเซียม ธาตุเหล็ก โปรตีนและกากใยสูง ด้านช่องทางการขายจะเป็นในรูปแบบของการขายส่ง การออกบูทสินค้าตลาดท้องถิ่น ตลาดตามหน่วยการราชการ และการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์